VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY


WildMotors Agency s.r.o. organizuje jízdy pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet své řidičské umění na bezpečné dráze okruhu.

Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy po okruhu. Zde je základní desatero, jehož dodržování vám zajistí bezpečný návrat z okruhu domů:

1. Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí než vy. Jejich možnosti při vyhýbání jsou omezené. Platí jednoduché pravidlo – držte se vpravo.
2. Začněte pomalu. Obětujte jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik vašeho motocyklu a nesnažte se ihned lámat osobní rekordy. Bez zahřátých pneumatik bude mít vaše rychlá jízda ještě rychlejší konec.
3. Sledujte dění na dráze před sebou a zapomeňte na zpětná zrcátka (nejlepší je zrcátka sklopit či odmontovat). Co se děje za vámi vás nezajímá, to sledují ti za vámi. Snažte se jet tak, abyste pro ně byl co nejvíce čitelný. To znamená…
4. Držte zvolenou stopu (i když není ideální) a neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na náhlé změny směru vaší jízdy.
5. Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením.
6. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně. Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy.
7. V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, tak nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji opusťte dráhu či výjezdovou zónu a odejděte i s motorkou za svodidla. Odvoz nepojízdného stroje zajistí obsluha okruhu!!!
8. Zastavení na dráze je přísně zakázáno. Ohrožujete tím ostatní jezdce. Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného stroje. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a obsluha automotodromu a jsou koordinovány přímo z dispečinku, který sleduje pomocí kamerového systému dění na dráze.
9. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci traťových komisařů a zapamatujte si význam základních vlajek. Řiďte se pokyny a příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem mezi traťovými komisaři a jezdci, proto průběžně sledujte stanoviště komisařů podél trati.
10. K jízdě slouží pouze závodní dráha. Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu a pokud není výslovně povoleno je přístup do prostoru za boxy zakázán.

Vždy si důkladně přečtěte "Prohlášení jezdce", které podepisujete a řiďte se jimi.
 

Transponder

Cena za pronájem transponderu je již zaklakulována v ceně ježdění. Transponder je vydán oproti platnému dokladu. Při ztrátě nebo poškození je jezdec povinen uhradit celou výši hodnoty transponderu, t.j. 10.500,- Kč / 390€. Za transponder zodpovídá osoba  na jejíž jméno byl na konkrétní akci vydán a je tudíž nepřenosný. Další informace naleznete v sekci "Transponder".

Traťoví komisaři

Úkolem traťových komisařů při jízdách je vlajková signalizace a zajišťování komunikace s dispečinkem o dění v daném úseku dráhy (počasí, havárie, stav dráhy atd).
Úlohou traťových komisařů není prioritně vyprošťování motocyklů z kačírku ani jejich případné opravy.
V případě nehody a zranění přijede na místo sanitka a lékař. Příkaz k vyslání sanitky dává dispečink po konzultaci s traťovým komisařem. Příjezd zdravotnického personálu je věcí několika minut. Všichni traťoví komisaři jsou odborně proškoleni na poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnického personálu. Proto není třeba, abyste zastavovali a chtěli poskytnout první pomoc jezdci, který havaroval a je pravděpodobně zraněn. Nezastavujte ani když jste lékař.

Nájezd a výjezd z dráhy

Nájezd a výjezd z dráhy je možný pouze na jednom místě a to na startovní a cílové rovince v prostoru stupňů vítězů. Ostatní výjezdy z dráhy po celé délce okruhu slouží pouze k nouzovému opuštění trati. V žádném případě neslouží k vjezdu na trať. Opustíte-li trať, musíte se do prostoru startu a cíle dostat zpět po obslužné komunikaci podél dráhy, které k tomuto účelu slouží.

Pohyb po obslužné komunikaci

Po obslužné komunikaci se pohybujte pomalu a to pouze po směru jízdy po závodní dráze. Sledujte dění kolem sebe, protože obslužná komunikace slouží i k pohybu vyprošťovacích a odtahových vozidel a sanitek. Nesnažte se dostat se na obslužnou komunikaci bez povolení Automotodromu. Možná pořídíte hezké fotky, ale můžete výrazně ztížit pohyb vozidel a sanitek.

Základní informace pro závodníky


Seriálu závodů Czech Endurance Cup se mohou zúčastnit jezdci bez závodních licencí. Licencovaní jezdci se mohou zúčatnit závodů též, při dodržení pravidel vyhlášených pořadatelem. Okruhových tréninků se může účastnit kdokoliv bez výjimky, za nezletilé jezdce vždy přebírá zodpovědnost osoba starší 18-ti let.
Každý jezdec, který se chce zúčastnit alespoň jednoho podniku, se musí nejdříve zaregistrovat. Registraci lze provést na stránkách www.wildmotors.cz.
Veškerá komunikace mezi pořadatelem a jezdcem probíhá elektronicky (email, web), popř. telefonicky. 
Každého podniku se účastní pouze jezdci, kteří jsou řádně přihlášeni. 
Účastníci se musí striktně držet pokynů pořadatele i zaměstnanců okruhu.
Účastníci jsou povinni se vždy chovat tak, aby neohrožovali sebe či ostatní.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv udělat náhodné technické prohlídky motocyklů a vyloučit ty, které nesplňují výše uvedené požadavky.
Všechny motocykly musí splňovat Technické předpisy. Pokud motocykl nebude předpisy splňovat bude vyloučen z tréninků či závodů do odstranění závad.
Do volných tréninků a závodů budou zařazeni všichni zaregistrovaní s řádně uhrazeným startovným.
 

Rozprava s jezdci

Rozprava je pro všechny jezdce povinná a musí se jí zúčastnit všichni jezdci. Přesný čas a místo konání rozpravy je uvedeno v časovém plánu.
Rozprava je důležitým prvkem pro zajištění bezpečnosti tréninků a závodu, proto bude neúčast na rozpravě striktně postihována zákazem další účasti na akci.
 

Vlajková signalizace

Jezdci jsou povinni v průběhu závodu sledovat stanoviště traťových komisařů, věnovat pozornost vlajkové signalizaci a řídit se pokyny traťových komisařů. Nerespektování vlajkové signalizace může být penalizováno až diskvalifikací jezdce ze závodu a to na základě rozhodnutí ředitele závodu. 
Znalost významu jednotlivých vlajek je povinností každého jezdce!!! - Podrobné informace v sekci "Význam vlajek".
Za nerespektování vlajkové signalizace bude postihováno udělením časové penalizace!!!
Za opakované porušování vlajkové signalizace může být jezdec diskvalifikován za závodu.
Jezdci musí v průběhu závodu zachovávat základní pravidla pro jízdu na okruhu a nesmí záměrně ohrozit svojí jízdou ostatní jezdce.
V průběhu závodu je jezdcům signalizován počet kol zbývajících do konce závodu. Signalizace je prováděna na světelné tabuli nad cílovou čárou.
V průběhu závodu je výjezd z boxů otevřen stále až do okamžiku ukončení nebo přerušení závodu.
 

Havárie a zastavení na trati

V případě, že jezdec během závodu na trati havaruje nebo má poruchu na motocyklu, kvůli níž musí zastavit, musí dbát pokynů traťových komisařů, co nejrychleji opustit trať a vrátit se i s motocyklem do boxů.
Jezdec NESMÍ nikdy zanechat motocykl odstavený na závodní dráze, ale MUSÍ jej odtlačit mimo závodní dráhu - za svodidla.
 

Návrat do boxů po havárii nebo poruše motocyklu

V případě, že jezdec havaruje nebo má poruchu na motocyklu, která mu brání pokračovat v tréninku či závodě, může pro návrat do boxů z trati využít odtahu motocyklu nebo může motocykl tlačit sám.
K odtlačení motocyklu do boxů musí využít výhradně obslužné komunikace a vždy je povinen řídit se pokyny traťových komisařů.
Je zakázáno tlačit motocykl po závodní dráze!
Jezdec může pro návrat do boxů využít pomoci pouze traťových komisařů a personálu, který zajišťuje odvoz havarovaných motocyklů zpět do boxů.
 

Omezení rychlosti při průjezdu boxovou uličkou

Při průjezdu boxovou uličkou, příjezdu k boxu a odjezdu od boxu na trať nesmí jezdec překročit maximální povolenou rychlost v boxech 60km/h. Při průjezdu boxovou uličkou musí jezdec dbát zvýšené opatrnosti a nesmí ohrozit ostatní jezdce.
Pořadatel bude provádět měření rychlosti v boxové uličce. Pokud některý z jezdců překročí maximální povolenou rychlost, bude upozorněn na tuto chybu, pokud se jí jezdec nevyvaruje podruhé bude bez náhrady vyloučen z tréninků i závodu.
 

Přerušení závodu nebo tréninku

V případě, že v průběhu závodu nebo tréninku dojde na trati k události, která si vynutí přerušení, budou na startu a na stanovištích traťových komisařů vyvěšeny červené vlajky.
Všichni jezdci musí výrazně zpomalit, dokončit kolo a vrátit se do boxů.
V okamžiku vyvěšení červených vlajek je uzavřen výjezd z boxů.
Po odstranění překážky, která způsobila přerušení závodu nebo tréninku bude znovu otevřen výjezd z boxů.

Upozornění

Organizátor vylučuje právo klienta odstoupit od uzavřené smlouvy. V případě jakéhokoliv omezení účastníka

(nemoc, úraz, pracovní nebo soukromé důvody,...) nebo v případě nefunkčního motorového vozidla může být rezervace jízd převedena na jinou osobu. Podmínkou pro převod je, že organizátor obdrží od účastníka na kterého byla rezervace převedena všechny údaje, které jsou požadovány při registarci. Za přepis je účtován poplatek 250 Kč / 10€.

Motoristický sport je nebezpečný a každý účastník tréninku nebo závodu se jej účastní výhradně na vlastní nebezpečí.
Všichni účastníci tréninku nebo závodu jsou povinni se striktně řídit pokyny pořadatele a provozovatele závodního okruhu.
Pořadatel tréninku nebo závodu nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku či zdravím účastníků závodu.